Η μεγαλύτερη πύλη της αρχαίας και νέας ελληνικής
Η Lexigram αναπτύσσει εκπαιδευτικό λογισμικό και ηλεκτρονικά λεξικά για τον σπουδαστή, τον εκπαιδευτικό και για όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά και τα λεξικά μας απευθύνονται σε όλους τους μαθητές από το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στους φοιτητές, και στους εκπαιδευτικούς, είτε δασκάλους του δημοτικού είτε καθηγητές γυμνασίου και λυκείου. Το κοινό χαρακτηριστικό που τα κάνει μοναδικά είναι ότι διαθέτουν πολλά και τεράστια λεξικά της νέας και της αρχαίας ελληνικής (κλιτικά, ορθογραφικά, ερμηνευτικά, συνωνύμων – αντιθέτων, ομορρίζων). Τα προγράμματα χρησιμοποιούν τα λεξικά έτσι ώστε:
  • Να έχετε απάντηση σε οποιαδήποτε γλωσσική απορία.
  • Να λύνετε με ευχάριστο και διαδραστικό (διαλογικό) τρόπο τις σχολικές ασκήσεις αλλά και οποιαδήποτε άλλη, αφού κάνοντας μόνο κλικ μπορείτε και εσείς να δημιουργείτε και να λύνετε άπειρες ασκήσεις γραμματικής, ομορρίζων και συντακτικού (συντακτικού μόνο για την αρχαία).
  • Να μάθετε τα δύσκολα κομμάτια της ελληνικής γλώσσας και να εξασκηθείτε μέσω ευχάριστων μορφωτικών παιχνιδιών
  • Να ακαλύπτετε γνωμικά, παροιμίες, φράσεις, αποφθέγματα
Τα λεξικά και τα προγράμματά μας είναι δωρεάν διαθέσιμα στο ίντερνετ. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε από οποιονδήποτε υπολογιστή (είτε με Windows, είτε Mac), κινητό smartphone ή ταμπλέτα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο όπου και εάν βρίσκεστε στον κόσμο!

Διαφήμιση

Λέξη: ανταλλαγή (Λεξικό Ομορρίζων)
Δείτε και: Κλίση Αρχαίας  LSJ  Κλίση Νέας  Συνώνυμα - Σημασία  Γνωμικά κ.ά.  Λεξικά Δημοτικού  
Αρχική - ΡιζικήΕτυμολογία: άλλος < αρχ. ἄλλος 
αναλλοίωτος < αρχ. ἀναλλοίωτος < α- στερητ. + ἀλλοιῶ
ευαλλοίωτος <ευ + αλλοιόω -ώ
εξαλλοίωση <μτγν. ἐξαλλοίωσις < ἐξαλλοιῶ
άλλοτε <αρχ. ἄλλοτε < ἄλλος + ὅτε
άλλοτες
αλλοτινός <άλλος
προάλλες <προ + άλλες (ενν. ημέρες)
ανταλλάσσω < αρχ. ἀνταλλάσσω < ἀντί + ἀλλάσσω
ανταλλάζω βλ. ανταλλάσσω
ανταλλαγμένος
ανταλλαγή <μτγν. ἀνταλλαγή < ἀνταλλάσσω
αντάλλαγμα <αρχ. ἀντάλλαγμα < ἀνταλλάσσω
ανταλλακτήριο
ανταλλάξιμος <ανταλλάσσω
ανταλλαξιμότητα
ανταλλακτικό
ανταλλακτικός <ανταλλάσσω
αναντάλλακτος <αρχ. ἀναντάλλακτος < α- στερητ. + ἀνταλλάσσω
αναλλάζω
ανάλλαγος <μτγν. ἀνάλλακτος < α- στερητ. + ἀλλάσσω
ανάλλαχτος <μτγν. ἀνάλλακτος < α- στερητ. + ἀλλάσσω
αναλλαξιά
αναλλαγιά
απαλλαγή <αρχ. ἀπαλλαγή < ἀπαλλάσσω
απαλλάσσω <αρχ. ἀπαλλάσσω < ἀπό + ἀλλάσσω
απαλλάζω
απαλλαγμένος
απαλλαγείς
απαλλακτική
απαλλακτικός <μτγν. ἀπαλλακτικός < ἀπαλλάσσω
απαλλαχτικός <μτγν. ἀπαλλακτικός < ἀπαλλάσσω
προαπαλλάσσω
εναλλάσσω
εναλλάσσομαι <αρχ. ἐναλλάσσομαι < ἐναλλάσσω
εναλλασσόμενος
εναλλαγή <μτγν. ἐναλλαγή < ἐναλλάσσω
εναλλακτήρας
εναλλάκτης
εναλλάξ
εναλλάξιμος
εναλλαξιμότητα
εξαλλαγή <αρχ. ἐξαλλαγή < ἐξαλλάσσω
εναλλακτικός <μτγν. ἐναλλακτικός < ἐναλλάσσω
εξαλλάσσω <αρχ. ἐξαλλάσσω < ἐξ + ἀλλάσσω
ανεξάλλακτος
επαλλάσσων
καταλλαγή < αρχ. < καταλλάσσω
μεταλλαγή <αρχ. μεταλλαγή < μεταλλάσσω < μετά + ἀλλάσσω
μετάλλαγμα
μεταλλάσσω <αρχ. μεταλλάσσω < μετά + ἀλλάσσω
μεταλλάσσομαι
μεταλλάζω <αρχ. μεταλλάσσω < μετά + ἀλλάσσω
μεταλλαγμένος
μεταλλακτήρας <μεταλλάσσω
μεταλλάκτης <μεταλλάσσω
μετάλλαξη <αρχ. μετάλλαξις < μεταλλάσσω
αμετάλλακτος <αρχ. ἀμετάλλακτος < α- στερητ. + μεταλλάσσω
αμετάλλαχτος
παραλλάσσω
παραλλάζω <αρχ. παραλλάσσω
παραλλάττω
παράλλαγμα <αρχ. παράλλαγμα < παραλλάσσω
παράλλαξη <αρχ. παράλλαξις < παραλλάσσω
παραλλαγή <αρχ. παραλλαγή < παραλλάσσω
παραλλακτικός <μτγν. παραλλακτικός < παράλλαξις
παραλλακτικότητα
παραλλακτός
απαράλλακτος < μτγν. ἀπαράλλακτος < α- στερητ. + παραλλάσσω
απαράλλαχτος <μτγν. ἀπαράλλακτος < α- στερητ. + παραλλάσσω
απαραλλαξία
συναλλάσσομαι
συναλλαγή <αρχ. συναλλαγή < συναλλάσσω
συναλλακτικός <μτγν. συναλλακτικός < συναλλάσσομαι
συνάλλαγμα <αρχ. συνάλλαγμα < συναλλάσσω
συναλλαγματική θηλ. του επιθ. συναλλαγματικός
συναλλαγματικός <μτγν. συναλλαγματικός < συνάλλαγμα
συναλλάζω <συναλλάσσω
ασυνάλλακτος
διαλλακτικός <μτγν. διαλλακτικός < διαλλάσσω
διαλλακτικότητα <διαλλακτικός
ευδιάλλακτος
διαλλάσσομαι
αδιάλλακτος <αρχ. ἀδιάλλακτος < α- στερητ. + διαλλάσσομαι "συμφιλιώνομαι"
αδιαλλακτικότητα
αδιαλλαξία <αδιάλλακτος
συνδιαλλαγή <μτγν. συνδιαλλαγή < συνδιαλλάσσω
συνδιαλλάσσω <αρχ. συνδιαλλάσσω < σύν + διαλλάσσω "συμφιλιώνω"
συνδιαλλάσσομαι
συνδιαλλακτικός <συνδιαλλάσσω
επικαταλλαγή
υπαλλαγή <αρχ. ὑπαλλαγή < ὑπό + ἀλλαγή
υπάλλαγμα
απαλλοτριώνω <αρχ. ἀπαλλοτριόω-ῶ < ἀπό + ἀλλοτριῶ "αποξενώνω"
απαλλοτριωμένος
απαλλοτριωθείς
απαλλοτρίωση <αρχ. ἀπαλλοτρίωσις < ἀπαλλοτριῶ
απαλλοτριώσιμος <απαλλοτριώνω
απαλλοτριωτέος
απαλλοτριωτικός
αναπαλλοτρίωση
αναπαλλοτρίωτος <α- στερητ. + απαλλοτριώνω
αναλλοτρίωτος
έξαλλος < μτγν. ἔξαλλος < ἐξ + ἄλλος
εξαλλοσύνη <έξαλλος
εξαλλότητα
εξάλλου <εξ + άλλος
επάλληλος < αρχ. ἐπάλληλος < ἐπί + ἀλλήλων
επαλληλία <μτγν. ἐπαλληλία < ἐπάλληλος
διαλληλία
κατάλληλος < αρχ. κατά + ἀλλήλων
καταλλήλως <αρχ. καταλλήλως < κατάλληλος
καταλληλότητα <μτγν. καταλληλότης < κατάλληλος
ακατάλληλος <αρχ. ἀκατάλληλος < α- στερητ. + κατάλληλος
ακαταλληλία
ακαταλληλότητα <μτγν. ἀκαταλληλότης < ἀκατάλληλος
παράλληλος <αρχ. παράλληλος < παρά + ἀλλήλων
παραλλήλως
παραλληλότητα <μτγν. παραλληλότης < παράλληλος
παραλληλία <μτγν. παραλληλία < παράλληλος
παραλληλίζω <μτγν. παραλληλίζω < παράλληλος
παραλληλισμένος
παραλληλίσιμος
παραλληλισμός <μτγν. παραλληλισμός < παραλληλίζω
διπαράλληλος
απαραλλήλιστος <α- στερητ. + παραλληλίζω
αντιπαράλληλος
αντιπαραλληλισμός <αντί + παραλληλισμός
συναλληλία <συνάλληλος
συνάλληλος <σύν + αλλήλων
υπάλληλος < αρχ. ὑπάλληλος < ὑπό + ἀλλήλων
υπαλληλάκος υποκορ. του υπάλληλος
υπαλληλάκι
υπαλληλίσκος υποκορ. του υπάλληλος
υπαλληλία <υπάλληλος
υπαλληλίκι <υπάλληλος
υπαλληλικός <υπάλληλος

Τα πάντα για τα αρχαία


Προτάσεις διόρθωσης:

Εισαγάγετε παρακάτω τον κωδικό σας

Κωδικός πρόσβασης:

Όταν πατήσετε το κουμπί Είσοδος, ο περιηγητής (browser) θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να θυμάται τον κωδικό. Πείτε του ναι, για να μην χρειάζεται να τον πληκτρολογήσετε ξανά σε περίπτωση που σβήσετε τα cookies/ιστορικό.

Εάν ο περιηγητής (browser) σας δεν θυμάται/σβήνει το ιστορικό/cookies και αναγκάζεστε να εισάγετε τον κωδικό κάθε φορά, για να μην το κάνει αυτό, δείτε τις παρακάτω Οδηγίες

Έχετε χάσει τον κωδικό σας; Ανάκτηση κωδικού

info@lexigram.gr || +30 210 6458183


Μπορείτε να μετακινήσετε αυτό το παράθυροΕίμαι

Εν γνώσει σας ή μη, ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή σας (AdBlock, uBlock, ...) παραποιεί την ιστοσελίδα της Lexigram χωρίς την άδειά μας και παρεμποδίζει τις διαφημίσεις της Google.

Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στα λεξικά μας ΧΩΡΙΣ διαφημίσεις για ένα χρόνο και για να μας υποστηρίξετε (πληρώνετε εύκολα και με SMS) με το συμβολικό ποσό των 2 Ευρώ, κάντε κλικ

Πληρώσατε και αποκτήσατε ήδη κωδικό;

Τηλ. επικοινωνίας Lexigram: 210-6458183

Αυτό το παράθυρο θα κλείσει σε 30 δευτερόλεπτα.
Δωρεάν
Διαγωνίσματα Γλώσσας


Φάκελος Υλικού

Παροιμία Λόγια φράση
Γνωμικό Φράση Ν.Ε.
...της ημέρας... Κουίζ
Για νέες λειτουργίες, επιμορφώσεις, σεμινάρια δηλώστε την ιδιότητά σας.
Κερνάμε Προφιτερόλ

Μονοτονικός Ορθογράφος

Δημιουργία παιχνιδιών
μόνο με κλικ

Διαφήμιση

Top