Περισσότερα:

Λυσάρι Αρχαίων
Μετάφραση, Συντακτικό, Ασκήσεις

Επεκτάσεις Περιηγητών
Τα λεξικά όπου και εάν
είστε μόνο με ένα κλικ


Ορθογράφος Νέας
Ορθογράφος Νέας Ελληνικής
στο Microsoft Word


Ελληνομάθεια Δημοτικού
Γλώσσα Δημοτικού:
Απαντήσεις, Ασκήσεις, Λεξικά και Παιχνίδια


Συντακτικό - Ασκήσεις
Δημιουργία Συντακτικού και ασκήσεων Αρχαίας μόνο με κλικ
Η μεγαλύτερη πύλη της αρχαίας και νέας ελληνικής
Η Lexigram αναπτύσσει εκπαιδευτικό λογισμικό και ηλεκτρονικά λεξικά για τον σπουδαστή, τον εκπαιδευτικό και για όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά και τα λεξικά μας απευθύνονται σε όλους τους μαθητές από το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, στους φοιτητές, και στους εκπαιδευτικούς, είτε δασκάλους του δημοτικού είτε καθηγητές γυμνασίου και λυκείου. Το κοινό χαρακτηριστικό που τα κάνει μοναδικά είναι ότι διαθέτουν πολλά και τεράστια λεξικά της νέας και της αρχαίας ελληνικής (κλιτικά, ορθογραφικά, ερμηνευτικά, συνωνύμων – αντιθέτων, ομορρίζων). Τα προγράμματα χρησιμοποιούν τα λεξικά έτσι ώστε:
  • Να έχετε απάντηση σε οποιαδήποτε γλωσσική απορία.
  • Να λύνετε με ευχάριστο και διαδραστικό (διαλογικό) τρόπο τις σχολικές ασκήσεις αλλά και οποιαδήποτε άλλη, αφού κάνοντας μόνο κλικ μπορείτε και εσείς να δημιουργείτε και να λύνετε άπειρες ασκήσεις γραμματικής, ομορρίζων και συντακτικού (συντακτικού μόνο για την αρχαία).
  • Να μάθετε τα δύσκολα κομμάτια της ελληνικής γλώσσας και να εξασκηθείτε μέσω ευχάριστων μορφωτικών παιχνιδιών
  • Να ακαλύπτετε γνωμικά, παροιμίες, φράσεις, αποφθέγματα
Τα λεξικά και τα προγράμματά μας είναι δωρεάν διαθέσιμα στο ίντερνετ. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε από οποιονδήποτε υπολογιστή (είτε με Windows, είτε Mac), κινητό smartphone ή ταμπλέτα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο όπου και εάν βρίσκεστε στον κόσμο!

Διαφήμιση

Λέξη: ἀγαθός (Liddell Scott Jones - Ερμηνευτικό Αρχαίας)
Δείτε και: Κλίση Αρχαίας Αρχ. Ελλην. Γραμματεία Κλίση Νέας Συνώνυμα - Σημασία Γνωμικά κ.ά. Ομόρριζα Λεξικά Δημοτικού

Επιτομή LSJ - Πελεκάνου

ἀγαθός: , -όν (αμφίβ. προέλ.)· καλός, Λατ. bonus. I.λέγεται για πρόσωπα· 1. αρχικά, καλός, ευγενής, αριστοκρατικός, σε σχέση με την καταγωγή, αντίθ. προς το κακοί· πατρὸς δ' εἴμ' ἀγαθοῖο, θεὰ δέ με γείνατο μήτηρ, σε Ομήρ. Ιλ.· ἀγαθοὶ καὶ ἐξ ἀγαθῶν, Λατ. boni bonis prognati, σε Πλάτ.· με αυτή την πρωταρχική σημασία συνδέθηκε και αυτή της πολιτικής δύναμης και του πλούτου, όπως στο Λατ. optimus quisqueστο Σαλ. και στον Κικ.· ιδίως στη φράση καλοὶ κἀγαθοὶ (βλ. καλοκἀγαθός). 2. καλός, γενναίος, ανδρείος, σχετικά με την απόδοση αυτών των αερτών στους αρχιστράτηγους, σε Ομήρ. Ιλ.· ἀγαθὸς ἐν ὑσμίνῃ, βοὴν ἀγαθός, πὺξ ἀγαθὸς κ.λπ., σε Όμηρ.· ἀγαθὰ τὰ πολέμια, τὰ πολιτικά, σε Ηρόδ. κ.λπ.· επίσης με δοτ., ἀγαθὸς πολέμῳ, σε Ξεν.· και με πρόθ., ἀγαθὸς εἴς τι, περί τι, πρός τι, σε Πλάτ. κ.λπ.· επίσης με απαρ., ἀγαθὸς μάχεσθαι, ἱππεύεσθαι, ικανός, δεινός στη μάχη κ.λπ., σε Ηρόδ. 3. ακέραιος, αγαθός, με ηθική σημασία, σε Πλάτ. κ.λπ. 4. ἀγαθοῦ δαίμονος, ως πρόποση, "στην τιμή του καλού πνεύματος", σε Αριστοφ. II. λέγεται για πράγματα· 1. πρόσφορος, χρήσιμος· Ἰθάκη ἀγαθὴ κουροτρόφος, σε Ομήρ. Οδ.· ἀγαθὸς τοῖς τοκεῦσι, τῇ πόλει, σε Ξεν.· με γεν., εἴ τι οἶδα πυρετοῦ ἀγαθόν, καλό για τον πυρετό, στον ίδ.· ἀγαθόν (ἐστι) με απαρ., είναι καλό να..., σε Όμηρ. κ.λπ. 2. ἀγαθόν, τό, το καλό· λέγεται για πρόσωπα, φίλον, ὃ μέγιστον ἀγαθὸν εἶναί φασι, σε Ξεν.· ἐπ' ἀγαθῷ τοῖς πολίταις, σε Αριστοφ.· τὸ ἀγαθὸν ή τἀγαθόν, το καλό, Λατ. summum bonum, σε Πλάτ. κ.λπ.· επίσης, καλή ράτσα, λέγεται για άλογο, σε Ξεν. III. αντί των κανονικών βαθμών του συγκρ. χρησιμοποιούνται πολλοί τύποι· συγκρ. ἀμείνων, ἀρείων, βελτίων, κρείσσων, λωΐων (λῴων), Επικ. βέλτερος, λωΐτερος, φέρτερος - υπερθ. ἄριστος, βέλτιστος, κράτιστος, λώϊστος (λῷστος), Επικ. βέλτατος, κάρτιστος, φέρτατος, φέριστος. IV. το επίρρ. είναι συνήθως το εὖ· το ἀγαθῶς υπάρχει σε μεταγεν. συγγραφείς.

Λεξικό LSJ

ἀγαθός: [αγ], ή, όν, Λακων. ἀγασός. Ἀριστ. Λυσ. 1301 (ἴδ. ἐν τέλ.) - καλός. Λατ. bonus. Ι. Περὶ προσώπων: 1) κατ' ἀρχάς, = καλός, ἤπιος, εὐγενής, ἐν ἀναφορᾷ πρὸς τὴν καταγωγὴν καὶ κοινωνικὴν τάξιν, καθ' ὅσον οἱ εὐγενεῖς καὶ οἱ ἐξ εὐγενῶν καταγόμενοι ἀπεκαλοῦντο ἀγαθοὶ ἄνδρες· prud' hommes, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὰς λέξεις κακοί, δειλοὶ (= πρόστυχοι, βάναυσοι κτλ.) οἷά τε τοῖς ἀγαθοῖσι παραδρώωσι χέρηες, Ὀδ. Ο, 324· πρβλ. Ἰλ. Α. 275· ἀφνειός τ' ἀγαθός τε, Ἰλ. Ν, 664· πρβλ. Ὀδ. Σ. 276· - πατρὸς δ' εἴμ' ἀγαθοῖο, θεὰ δέ με γείνατο μήτηρ, Ἰλ. Φ. 109· πρβλ. Ὀδ. Δ, 611. Οὕτως ἐν μεταγ. συγγραφεῦσι: κακὸς ἐξ ἀγαθοῦ, Θέογν. 190· πρβλ. 57. κἑξ.: πραῢς ἀστοῖς, οὐ φθονέων ἀγαθοῖς, Πίνδ. Π. 3, 125· πρβλ. 2, 175, 4. 506· τίς ἂν εὔπατρις ὧδε βλάστοι; οὐδεὶς τῶν ἀγαθῶν κτλ. Σοφοκλ. Ἠλ. 1080· οἵ τ' ἀγαθοὶ πρὸς τῶν ἀγενῶν κατανικῶνται, ὁ αὐτ. Ἀποσπ. 105· τοὺς εὐγενεῖς γὰρ κἀγαθούς ... φιλεῖ Ἄρης ἐναίρειν, αὐτόθ. 649 καὶ οὕτω τὸ εὐγενὲς γίνεται πλέον ἡ ἰδιότης (γνώρισμα) τῶν ἀγαθῶν, Εὐρ. Ἄλκ. 600· κἑξ. πρβλ. Ἰφ. Αὐλ. 625. Ἀνδρ. 767, Τρῳ. 1254· ἀγαθοὶ καὶ ἐξ ἀγαθῶν, Λατ. boni bonis prognati. Πλάτ. Φαῖδρ. 274Α: - Μὲ ταύτην τὴν ἀρχαιοτάτην σημασίαν συχνάκις συνεδυάζετο ἡ ἔννοια τοῦ πλούτου καὶ τῆς πολιτικῆς δυνάμεως, ἀκριβῶς ὅπως ἐν ταῖς φράσεσι boni καὶ mali cives, optimus quisque ἐν Σαλλουστίῳ καὶ Κικέρωνι. Ἰδίᾳ ἐν τῇ φράσει καλοὶ κἀγαθοὶ (ἴδ. λέξ. καλοκἀγαθός): - Περὶ ταύτης τῆς σημασίας ἴδ. Kortum Hellen. Staatsverf. σ. 14, Welcker Προλεγ. εἰς Θέογν. §10 - 15, 22 κἑξ., καὶ πρβλ. ἐσθλός, χρηστός, ἀμείνων, ἄριστος, βελτίων, βέλτιστος, κακός, χείρων, χερείων, εὐγενής. 2) καλός, ἀνδρεῖος, καθ' ὅσον τὰ προσόντα ταῦτα ἀπεδίδοντο εἰς τοὺς ἀρχηγοὺς καὶ τοὺς εὐγενεῖς· ὥστε ἡ σημασία αὕτη συμπίπτει μετὰ τῆς πρώτης, Ἰλ. Α. 131, Κ. 559· τῷ κ' ἀγαθὸς μὲν ἔπεφν', ἀγαθὸν δέ κεν ἐξενάριξεν, Φ, 280. Πρβλ. Ἡρόδ. 5, 109 κτλ. 3) ἄξιος, ἀναφορικῶς πρὸς τὴν ἱκανότητα ἢ τὸ ἀξίωμα, ἀγ. βασιλεύς, Ἰλ. Γ, 179· ἰητήρ, Β, 732· θεράπων, Π, 165, Ρ. 388, συχν. μετὰ προσδιορισμῶν: ἀγαθὸς ἐν ὑσμίνῃ, Ν, 314· βοὴν ἀγαθός, Β, 408, 563, κτλ. πύξ, Γ, 237, Ὀδ. Λ. 300. βίην, Ἰλ. Ζ, 478. Οὕτως ἐν τῇ Ἀττ. διαλ. γνώμην ἀγ. Σοφ. Ο. Τ. 687· πᾶσαν ἀρετήν, Πλάτ. Νόμ. 899 Β. πρβλ. Ἀλκ. 1. 124Ε. τέχνην, ὁ αὐτ. Πρωτ. 323Β, τὰ πολέμια, τὰ πολιτικά, Ἡρόδ. 9, 122. Πλάτ. Γοργ. 516Β, κτλ. - Σπανιώτερον μετὰ δοτ. ἀγ. πολέμῳ Ξεν. Οἰκ. 4. 15· - Ὡσαύτ. μετὰ προθ., ἀγ. περὶ τὸ πλῆθος, Λυσ. 130, 2· εἴς τι, Πλάτ. Ἀλκ. Ι. 125Α· πρός τι ο αὐτ. Πολ. 407Ε: ― Ὡσαύτ. μετ' ἀπαρ. ἀγ. μάχεσθαι, Ἡρόδ. 1, 135· ἱππεύεσθαι, 1, 79· ἀγ. ἱστάναι = ἱκανὸς εἰς τὸ σταθμίζειν, ζυγίζειν. Πλάτ. Πρωτ. 356Β. 4) ἀγαθός, ἐπὶ ἠθικῆς ἐννοίας. Κατὰ πρῶτον ἴσως ἐν Θεόγν. 438, ἀλλ' οὐχὶ συχν. μέχρι τῶν φιλοσόφων συγγραφέων, ὡς τοῦ Πλάτ. Συχνάκις συνδέεται μετ' ἄλλων ἐπιθέτων, ὁ πιστὸς κἀγ. Σοφ. Τρ. 451· σοφὸς κἀγ. Φιλοκτ. 119· δικαίων κἀγ. αὐτ. 1050, Πρβλ. Ἀντ. 671, κτλ. 5) ὦ 'γαθέ, = καλέ μου φίλε· ὡς ὅρος ἠπίας νουθεσίας, μομφῆς ἢ ἐπιπλήξεως, Πλάτ. Πρωτ. 311Α, 314Δ, κτλ. 6) ἀγαθοῦ δαίμονος, ὡς πρόποσις: "εἰς τιμὴν τοῦ ἀγαθοῦ δαίμονος": μηδέποτε ... πίοιμ' ἀκράτου, μισθὸν ἀγαθοῦ δαίμονος, Ἀριστοφ. Σφῆκ. 525. Πρβλ. ἀγαθοδαίμων, τύχη ΙΙ, 3. ― Ὁ ἀγ. δαίμων κατήντησε τίτλος τοῦ Ῥωμαίου Αὐτοκράτορος. ὡς τοῦ Νέρωνος, Συλλογ. Ἐπιγρ. 4699, πρβλ. 3886 (προσθηκ.): ἡ θεὸς ἀγαθὴ ἢ ἀπλῶς Ἀγάθη = ἡ bona dea, Πλουτ. Καῖσ. 9. Κικ. 19.

ΙΙ. Περὶ πραγμάτων: 1) καλός, χρήσιμος. Ἰθάκη ... ἀγαθὴ κουροτρόφος, Ὀδ. Ι, 27, κτλ., -ἀγ. τοῖς τοκεῦσι, τῇ πόλει, Ξεν. Κυν. 13, 17. Μετὰ γεν. εἴ τι οἶδα πυρετοῦ ἀγαθὸν = καλὸν διὰ πυρετόν, ὁ αὐτ. Ἀπομν. 3. 8. 3. 2) περὶ ἐξωτερικῶν περιστάσεων, αἰδῶ δ' οὐκ ἀγαθήν φησ' ἔμμεναι ἀνδρὶ προΐκτῃ, Ὀδ. Ρ. 352· εἰπεῖν εἰς ἀγαθόν = διὰ καλὸν σκοπόν. Ἰλ. Ι. 102· ὁ δὲ πείσεται εἰς ἀγ. περ. = διὰ καλόν τινα σκοπόν, Λ. 789· μυθεῖτ' εἰς ἀγαθά, Ψ. 305: ― ἀγαθόν [ἐστι] μετ' ἀπαρ., = εἶναι καλὸν νὰ ... Ἰλ. Η. 282· Ω, 130. Ὀδ. Γ. 196 καὶ παρ' Ἀττ. 3) ἀγαθόν, τό· = καλόν τι πρᾶγμα· εὐλογία τις, εὐεργεσία τις καὶ ὠφέλεια· ἐπὶ προσώπου, ὦ μέγα ἀγ. σὺ τοῖς φίλοις, Ξεν. Κύρ. 5, 3, 20· φίλον, ὃ μέγιστον ἀγαθὸν εἶναί φασιν. ὁ αὐτ. Ἀπομν. 2, 4, 2· πρβλ. Ἱερ. 7, 9. Ἀριστοφ. Βατ. 73, κτλ.: ἐπ' ἀγαθῷ τινος = διὰ τὸ καλόν τινος, Θουκ. 5, 27. Ξεν., ἐπ' ἀγαθῷ τοῖς πολίταις. Ἀριστ. Βατ. 1487: ― τὸ ἀγαθὸν ἢ τἀγαθόν = τὸ καλόν, τοῦ Κικέρωνος τὸ summum bonum, Πλάτ. Πολ. 506Β, 508Ε, 534C, καὶ ἄλλ.: ― Ὡσαύτ. κατὰ πληθ. ἀγαθά, τά· = τὰ ἀγαθὰ τῆς τύχης, ἀγαθά, πλοῦτος, Ἡρόδ. 2. 172. Λυσ. 138. 32, Ξεν. κτλ., ἀγαθὰ πάσχειν, κτλ., ἀλλ' ὡσαύτως πράγματα εὐχάριστα, ἁβρὰ λιχνεύματα. Θέογν. 994. Ἀριστοφ. Ἀχ. 873. 982, κτλ., ὡσαύτως: προτερήματα, πλεονεκτήματα· τοῖς ἀγ., οἷς ἔχομεν ἐν τῇ ψυχῇ, Ἰσοκρ. 165D, εἰ τἆλλα πάντα ἀγ. ἔχοι, κακόπους δἐἴη, περὶ ἵππου. Ξεν. Ἱπ. 1, 2, κτλ. ΙΙΙ. Δὲν ἀπαντῶσι παρὰ τοῖς δοκίμοις Συγγρ. ὁμαλοὶ τύποι παραθέσεως τῆς λέξεως ταύτης· ἀλλ' ἀντ' αὐτῶν πολλοὶ ἄλλοι τύποι εἶναι ἐν χρήσει· δηλ. συγκρ. ἀμείνων, ἀρείων, βελτίων, κρείσσων, (κάρρων), λωΐων (λῴων), Ἐπικ. βέλτερος, λωΐτερος, φέρτερος: ― Ὑπερθετ. ἄριστος, βέλτιστος, κράτιστος, λώϊστος (λῷστος), Ἐπικ. βέλτατος, κάρτιστος, φέρτατος, φέριστος. Τὸ ὁμαλ. συγκριτ. ἀγαθώτερος ἀπαντᾷ παρὰ τοῖς Ἑβδ. (Κριτ. ια' 25., ιε' 2) καὶ ἐν Ἐκκλ. συγγραφεῦσι· τὸ ὑπερθ. ἀγαθώτατος ἐν Διοδ. 16. 85. Ἡλιοδ. 5. 15. Εὐσ., κτλ. IV. ἐπίρρ. συνήθως εὖ· ἀλλ' ἀγαθῶς ἀπαντᾷ ἐν Ἱππ. Κατ' Ἰητρεῖον, Ἔκδ. Kühn. τόμ. ΙΙΙ, σ. 52, [35], Ἀριστ. Ῥητ. 2. 11, 1, καὶ Ο'. (Ἡ συγγένεια μεταξὺ τοῦ ἀγαθὸς καὶ τῶν Τευτονικῶν λέξεων got, gut, good δὲν δύναται νὰ στηριχθῇ, διότι τὸ Ἑλλ. γ ἔπρεπε νὰ παρίσταται διὰ τοῦ Τευτονικοῦ k).


 

Περισσότερα:

Μοναδικά Λεξικά
Οχτώ μοναδικά λεξικά της νέας και αρχαίας

Λυσάρι Αρχαίων
Μετάφραση, Συντακτικό, Ασκήσεις

Επεκτάσεις Περιηγητών
Τα λεξικά όπου και εάν
είστε μόνο με ένα κλικ


Ελληνομάθεια Δημοτικού
Γλώσσα Δημοτικού:
Απαντήσεις, Ασκήσεις, Λεξικά και Παιχνίδια

ΔιαφήμισηΠροτάσεις διόρθωσης:

Η Lexigram αλλάζει: Μαζί με σοβαρές αναβαθμίσεις, καταργούμε τους κωδικούς πρόσβασης που μπερδεύουν. Εάν έχετε Κωδικό Πρόσβασης, ισχύει κανονικά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι είτε να εγγραφείτε εάν δεν το έχετε κάνει (γίνεται μία φορά) είτε να συνδεθείτε.
Εάν έχετε πληρώσει για συνδρομή ΔΕΝ σημαίνει ότι έχετε εγγραφεί. Θα πρέπει να εγγραφείτε (ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ).

Όσοι πήρατε τη συνδρομή σας με το παλιό σύστημα, δηλαδή με Κωδικό Πρόσβασης, όταν εγγραφείτε ή την πρώτη φορά μόνο που θα συνδεθείτε, θα εισαγάγετε και τον Κωδικό Πρόσβασης.

Εάν δεν έχετε εγγραφεί:
(Θα εγγραφείτε μία φορά, και μετά από τις άλλες συσκευές σας, απλά θα συνδεθείτε με το Email και το Password που ορίσατε στην εγγραφή)

Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει τον λογαριασμό σας:

  

info@lexigram.gr || +30 210 6458183


Μπορείτε να μετακινήσετε αυτό το παράθυροΕίμαι

Εν γνώσει σας ή μη, ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή σας (AdBlock, uBlock, ...) παραποιεί την ιστοσελίδα της Lexigram χωρίς την άδειά μας και παρεμποδίζει τις διαφημίσεις της Google.

Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στα λεξικά μας ΧΩΡΙΣ διαφημίσεις για ένα χρόνο και για να μας υποστηρίξετε (πληρώνετε εύκολα και με SMS) με το συμβολικό ποσό των 2 Ευρώ, κάντε κλικ

Πληρώσατε και αποκτήσατε ήδη κωδικό;

Τηλ. επικοινωνίας Lexigram: 210-6458183

Αυτό το παράθυρο θα κλείσει σε 30 δευτερόλεπτα.
Top