Lexigram Λεξικά, Γλώσσα, Παιδεία
Η μεγαλύτερη Πύλη για την ελληνική γλώσσα

Αγαπητοί επισκέπτες,
Μπορείτε να βρείτε εδώ διαθέσιμους καθηγητές για ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα.
Επιλέξετε μάθημα, δήμο ή και τα δύο

Αναζήτηση
Είστε καθηγητής;
Δημιουργία Προφίλ
Χρήση TeamViewer

Καθηγητές για ιδιαίτερα μαθήματα

Μαρία Χατζόγλου

  • Βιογραφικό Σημείωμα Χατζόγλου Μαρία © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002 - 2013 | http :// europass . cedefop . europa . eu Σελίδα 1 / 4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χατζόγλου Μαρία Δαναΐδων 31, Χαλάνδρι , 15232 , Αθήνα +30 210 8027368, +30 210 9802437 +30 6946939605, +30 69 49923196 chatzoglou.maria@gmail.com http://www.eclassicstutoring.gr/ Skype : bijouxdi Φύλο Θήλυ | Ημερομηνία γέννησης 18 / 09 / 1982 | Εθνικότητα Ε λληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Φιλόλογος Ε.Κ.Π.Α., M.Sc. e - L earning ΠΑ.ΠΕΙ. Σεπτέμβριος 2005 - Παρόν Καθηγήτρια Φιλόλ ογος (ΠΕ 02) Ιδιαίτερα Φιλολογικά μαθήματα ▪ Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών, Έκφρασης - Έκθεσης , Λατινικών Γυμνασίου - Λυκείου Φεβρουά ριος 201 3 - Ιούνιος 2014 Έ ρευνα στο πλαίσιο εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Εργαστήριο του μαθήματος «Κ οινωνική Διάσταση της Ηλεκτρονικής Μάθησης» εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013 - 2014 , «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύθυνση : «Ηλεκτρονική Μάθηση» , «Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων» , Πανεπιστ ή μ ιο Πειραιώς ▪ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ι στοσελίδας εξ αποστάσεως παράδοσης μαθημάτων ▪ Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός e - course βάσει Διδακτικού Μοντέλου ▪ Δημιουργία Πρωτότυπο υ Εκπαιδευτικ ού Σεναρίου και Υ λικ ού βάσει Διεθνούς Προγράμματος Σπουδών ▪ Διεξαγωγή Πειραματική ς Διαδικασία ς και Σ τατιστική Ανά λυση Επιχείρηση ή κλάδος Εργαστήριο ακαδημαϊκού μαθήματος Α.Ε.Ι. Α πρίλιος 2011 - Ιούνιος 2011 Ωρομίσθια Καθηγήτρια Μουσικής (ΤΕ 16) 48ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ του 4ου Γραφείου της Α ́Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας , Α ιλιανού 10Α και Σερίφου, Κάτω Πατήσια, 11254, Α θήνα ▪ Διδασκαλία Μουσικής ▪ Διοργάνωση μαθητικής συναυλίας Επιχείρηση ή κλάδος Δημόσιο Σχολείο Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Σεπτέμβριος 2009 - Αύγουστος 2010 Έκτακτη Καθηγήτρια Φιλόλογος (ΠΕ 02) ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ και ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ της ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Αγ. Παρασκευής , Πλατάνι Ρίου , 265 04 , Πάτρα ▪ Διδασκαλία Α ρχαίας Ελληνικής και Νεοελληνικής Γραμματείας , Ιστορίας Γυμνασίου - Λυκείου Επιχείρηση ή κλάδος Ιδιωτικό Σχολείο Β ’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Σεπτέμβριος 2008 - Ιο ύλ ιος 20 09 Καθηγήτρ ια Φιλόλογος (ΠΕ 02) Φροντιστήριο «ΘΑΛΗΣ», Μαραγκού 3, Γλυφάδα, 16675, Α θήνα ▪ Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών, Έκθεσης - Έκφρασης Γ ́ Λυκείου , Λατινικών Β ́,Γ ́ Λυκείου Επιχείρηση ή κλάδος Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Βιογραφικό Σημείωμα Χατζόγλου Μαρία © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002 - 2013 | http :// europass . cedefop . europa . eu Σελίδα 2 / 4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Σεπτέμβριος 2007 - Φεβρουάρι ος 2008 Αναπληρώτρια Κ αθηγήτρια Φιλόλογος (ΠΕ 02) Α ́ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ της ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Αρσάκη 1 (Πλ. Μιχαλακοπούλου), Π. Ψυχικό, 154 52, Αθήνα ▪ Διδασκαλία Αρχαίας Ελληνικής και Νεο ελληνικής Γραμματείας, Ιστορίας Γυμνασίου Επιχείρηση ή κλάδος Ιδιωτικό Σχολείο Β ’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Σεπτέμβριος 20 05 - Ιού λ ιος 20 07 Καθηγήτρια Φιλόλογος (ΠΕ 02) Φροντιστήριο « ΝΕΟ » , Θουκυδίδου 38 & Μεταμορφώσεως Σωτήρος 10, Άλιμος, 1 74 55 , Α θήνα ▪ Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικ ών , Έκθεσ η ς - Έκφραση ς Α ́,Β ́, Γ ́ Λυκείου ▪ Προετοιμασία Αποφοίτων Επιχείρηση ή κλάδος Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Σεπτέμβριος 200 5 - Ιούλι ος 200 7 Καθηγήτρια Φιλόλογος (ΠΕ 02) Φροντιστήριο « ΘΕΜΕΛΙΟ - ΘΕΤΙΚΟ » , Πλατεία Νυμφών 1, Γλυφάδα, 16674, Α θήνα ▪ Διδασ καλία Αρχαίων Ελληνικ ών , Έκθεση ς - Έκφραση ς Α ́,Β ́ Λυκείου Επιχείρηση ή κλάδος Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Σεπτέμβριος 200 5 - Οκτώβρι ος 200 5 Δασκάλα Μελέτης Ιορδανάκειον Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια, Τίρυνθος 1 και Ακροκορίνθου 24 , Άνω Γλυφάδα, 16561 , Αθήνα ▪ Μελέτη Απογευματινής Ζώνης Β ́ Δημοτικού Επιχείρηση ή κλάδος Ιδιωτικό Σχολείο Α ’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Σεπτέμβριος 2005 - Οκτώβριος 2005 Υπεύθυνη εξυπηρέτησης πελατών Υποκατάστημα Αθλητικών Ειδών FILA του Οργανισμού ΒΕΤΟ Α.Β.Ε.Ε. , 25ης Μαρτίου 12, Ταύρος, 177 78 , Αθήνα Επιχείρηση ή κλάδος Αντι προσωπεία Ένδυσης Σεπτέμβριος 2011 - Ιούνιος 2014 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» Σχολή Τεχνολογιών, Πληροφορικής κι Επικοινωνιών, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων , Πανεπιστήμιο Πειραιώς ▪ Βαθμός Πτυχίου: 8,63 (‘Άριστα’) Νοέμβριος 2007 - Απρίλιος 2008 Πρόγραμμα BTEC Professional Certificate «Ε ιδικές Μ αθησιακές Δ υσκολίες - Δ υσλεξία » Πιστοποιημένο Ε κπαιδευτικό Πρόγραμμα THACE (The Hellenic Association of Continuing Education) Σεπ τέμβριος 2000 - Σεπ τέμβριος 2004 Πτυχίο Ιστορίας - Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Ιστορίας Φιλοσοφική Σχολή , Εθνικ ό και Καποδιστριακ ό Πανεπιστή μ ι ο Αθηνών ▪ Βαθμός Πτυχίου: 7,33 (‘Λίαν Καλώς’) Βιογραφικό Σημείωμα Χατζόγλου Μαρία © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002 - 2013 | http :// europass . cedefop . europa . eu Σελίδα 3 / 4 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Επίπεδα: Α1/2: Βασικός χρήστης - Β1/2: Ανεξάρτητος χρήστης - C1/2: Έμπειρος χρήστης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες Σεπτ έμβριος 1996 - Ιούν ιος 2008 Πτυχίο Κλασσικής Κ ιθάρας Εθνικ ό Ωδείο Μανώλη Καλομοίρη ▪ Βαθμός Πτυχίου: 9,5 (‘Άριστα’) ▪ Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα: ▫ Αρμονία: ‘Άριστα’ ▫ Σολφέζ: ‘Άριστα’ ▫ Ιστορία Μουσικής: ‘Άριστα’ ▫ Μορφολογία: ‘Άριστα’ ▫ Μουσική Δωματίου: ‘Άριστα’ ▫ Διδασκαλία: ‘Άριστα’ 19 και 20 Μαρτίου 2005 Παρακολούθηση του Μ aster Class κιθάρας του David Russell Ωδείο Φίλιππος Νάκας 1996 - 2008 Συμμετοχή σε συναυλίες ως σόλο και σε σύνο λα Εθνικ ό Ωδείο Μανώλη Καλομοίρη , Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία Ιούνιος 2000 Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου 4 ο Ενιαίο Λυκείου Αλίμου ▪ Βαθ μός Απολυτηρίου: 17,5 (‘Λίαν Καλώς’) Μητρική γλώσσα Ελληνικά Λοιπές γλώσσες ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΡΑΦΗ Προφορική Γραπτή (ανάγνωση) Επικοινωνία Προφορική έκφραση Αγγλικά Β2 Β2 Β2 Β2 Β2 F irst Certificate in English, University of Cambridge Γαλλικά Α1 Α1 Α1 Α1 Α1 Βασικό επίπεδο Επικοινωνιακές δεξιότητες ▪ Ε πι κοινωνιακές δεξιότητες που καλλιεργ ήθηκαν μέσα από την ακαδημαϊκή μου δραστηριότητα στο πλαίσιο της μεταπτυχια κής μου έρευνας ( π.χ. υποστήριξη των συμμετεχόντων στην έρευνα φοιτητών ), της φοίτησης μου στο μεταπτυχιακ ό πρόγραμμα σπουδών (π.χ. εκπόνηση ομαδικών εργασι ών και συνεργατικότητα για την επίτευξη κοινών στόχων ) και κατά την εκτέλεση των επαγγελματικ ών μου καθηκόντων στο πλαίσιο αλληλεπ ίδρασή ς μου με σ υνδιδάσκοντες και μαθητές. Οργανωτικές / διαχειριστικές δεξιότητες ▪ Σχεδιαστή ς, Διαχειριστής της προσωπικής /ακαδημαϊκής Ιστοσελίδας, καθώς και Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Σ χεδιασμού του e - course εντός αυτής. ▪ Μεθοδι κότητα, ορθή διαχείριση χρόνου και ιεράρχηση αναγκών κατά την εκτέλεση ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Επαγγελματικές δεξιότητες ▪ Άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρι α Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (03 - 11 - 2005). Δεξιότητες πληροφορικής ▪ Άριστη γ νώση λογισμικών Microsoft Office™ (Excel™, Word™, PowerPoint™) ▪ Άριστη γνώση ψηφιακ ών εκ παιδευτικών περιβαλλόντων / εργαλείων : LAMS , Moodle , Sloodle , CADMOS , Second Life , VoiceThread , Vyew Whiteboard , Voki , TitanPad , Animoto , Glogster , Dipity , GoAnimate , Ca mtasia , Prezi κ.α. ▪ Βασική γνώση Γλωσσών Προγραμματισμού: HTML, CSS και XML, RDF και CMS : Joomla ▪ Βασικ ή γνώσ η γραφιστικ ών εφαρμογών (Adobe PhotoShop™ ) Βιογραφικό Σημείωμα Χατζόγλου Μαρία © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002 - 2013 | http :// europass . cedefop . europa . eu Σελίδα 4 / 4 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Π ΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Λοιπές δεξιότητες ▪ Αγιογραφία, Ζωγραφική. Δίπλωμα οδήγησης Β ' Κατηγορίας Δημοσιεύσεις Σεμινάρια  Αποδοχή άρθρου “e - Classics Tutoring based on Self - Directed Learning” από το “8th Internation al Conference on e - Learning 2014” , Multi Conference on Computer Science and Information Systems (MCCSIS), Lisbon, Port ugal , 15 - 18 Ιουλίου 2014 .  Στο πεδίο του e - learning Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: «Εξ Αποστάσεως Παράδοση Μαθημάτων Κλασικών Γλωσσών μέσω Αυτο - Κατευθυνόμενης Μάθησης» (Ανάπτυξη Διαδικτυακού Περιβάλλοντος e - Tutoring Κλασικών Γλωσσών στην Αγγλική με τη μέ θοδο της Αυτο - Κατευθυνόμενης Μάθησης) με βαθμό 10 (‘Άριστα’):  Συγγραφή Μελέτης (Ηλεκτρονική Δημοσίευση): http :// digilib . lib . unipi . gr / dspace / bitstream / unipi /5997/1/ Cha tzoglou . pdf και  Δημιουργία Ιστοσελίδας: http :// www . eclassicstutoring . gr / , Ιούνιος 2014.  Στον κλάδο της Ιστορίας Πτυχιακή Εργασία: «Η Γαλλική Επανάσταση και τα Πρώτα Ελληνικά Συντάγματα του Αγώνα» με β αθμό 10 (‘Άριστα’), Ιούνιος 2004.  Στον κλάδο των Αρχαίων Ελληνικών Εργασία: «Λεξιλογική Ανάλυση Ομηρικής Διαλέκτου», Δεκέμβριος 2000.  10 - 12 Μαΐου 2013: Εθελοντική συμμετοχή στο 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασ ία». Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς.  11 - 12 Ιουλίου 2012 : Επιστημονική Διημερίδα : «Strengthening Research Collaboration between Greece and Taiwan on T echnology - Enhanced Learning». Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστη μίου Πειραιώς και Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ.  23 - 24 Ιανουαρίου 2009 : Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο: «Η Ιστορία και η Διδακτική της στη Δευτεροβάθμια Εκπ αίδευση». Εστία Νέας Σμύρνης.  15 Οκτωβρίου 2007 : Ημερίδα με θέμα: «Το Μάθημα της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τα Διδακτικά Βιβλία». Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων.  23 - 25 Νοεμβρίου 2006 : Τριήμερο Συνέδριο: «Προγράμματα Σπουδών των Φιλολογικών Μα θημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Νέα Διδακτικά Βιβλία». Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων 33ο Συνέδριο.  8 - 9 Απριλίου 2006 : Διημερίδα με θέμα: «Σχολικός Εγγραμματισμός». Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Φεβρουάριος 2004 - Ιούνιος 2004 : Σεμινάριο Ιστορίας: «Ιστορία Γαλλικού Πολιτισμού» διάρκειας 64 ωρών. Εθνικ ό και Καποδιστριακ ό Πανεπιστ ή μ ι ο Αθηνών.  Φεβρουάριος 2004 - Ιούνιος 2004 : Στον τομέα των Παιδαγωγικών Διδακτική Άσκηση στο Πειραματικό Γυμνά σιο Αγ. Αναργύρων. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ▪ Συστάσεις διατίθενται, εφόσον ζητηθούν

Πώς χρησιμοποιούμε το TeamViewer

Top