Lexigram Λεξικά, Γλώσσα, Παιδεία
Η μεγαλύτερη Πύλη για την ελληνική γλώσσα

Αγαπητοί επισκέπτες,
Μπορείτε να βρείτε εδώ διαθέσιμους καθηγητές για ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα.
Επιλέξετε μάθημα, δήμο ή και τα δύο

Αναζήτηση
Είστε καθηγητής;
Δημιουργία Προφίλ
Χρήση TeamViewer

Καθηγητές για ιδιαίτερα μαθήματα

Κυβέλη Αλεξοπούλου

Μαρία Χατζόγλου

  • Βιογραφικό Σημείωμα Χατζόγλου Μαρία © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002 - 2013 | http :// europass . cedefop . europa . eu Σελίδα 1 / 4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χατζόγλου Μαρία Δαναΐδων 31, Χαλάνδρι , 15232 , Αθήνα +30 210 8027368, +30 210 9802437 +30 6946939605, +30 69 49923196 chatzoglou.maria@gmail.com http://www.eclassicstutoring.gr/ Skype : bijouxdi Φύλο Θήλυ | Ημερομηνία γέννησης 18 / 09 / 1982 | Εθνικότητα Ε λληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Φιλόλογος Ε.Κ.Π.Α., M.Sc. e - L earning ΠΑ.ΠΕΙ. Σεπτέμβριος 2005 - Παρόν Καθηγήτρια Φιλόλ ογος (ΠΕ 02) Ιδιαίτερα Φιλολογικά μαθήματα ▪ Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών, Έκφρασης - Έκθεσης , Λατινικών Γυμνασίου - Λυκείου Φεβρουά ριος 201 3 - Ιούνιος 2014 Έ ρευνα στο πλαίσιο εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Εργαστήριο του μαθήματος «Κ οινωνική Διάσταση της Ηλεκτρονικής Μάθησης» εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2013 - 2014 , «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύθυνση : «Ηλεκτρονική Μάθηση» , «Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων» , Πανεπιστ ή μ ιο Πειραιώς ▪ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ι στοσελίδας εξ αποστάσεως παράδοσης μαθημάτων ▪ Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός e - course βάσει Διδακτικού Μοντέλου ▪ Δημιουργία Πρωτότυπο υ Εκπαιδευτικ ού Σεναρίου και Υ λικ ού βάσει Διεθνούς Προγράμματος Σπουδών ▪ Διεξαγωγή Πειραματική ς Διαδικασία ς και Σ τατιστική Ανά λυση Επιχείρηση ή κλάδος Εργαστήριο ακαδημαϊκού μαθήματος Α.Ε.Ι. Α πρίλιος 2011 - Ιούνιος 2011 Ωρομίσθια Καθηγήτρια Μουσικής (ΤΕ 16) 48ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ του 4ου Γραφείου της Α ́Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας , Α ιλιανού 10Α και Σερίφου, Κάτω Πατήσια, 11254, Α θήνα ▪ Διδασκαλία Μουσικής ▪ Διοργάνωση μαθητικής συναυλίας Επιχείρηση ή κλάδος Δημόσιο Σχολείο Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Σεπτέμβριος 2009 - Αύγουστος 2010 Έκτακτη Καθηγήτρια Φιλόλογος (ΠΕ 02) ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ και ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ της ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Αγ. Παρασκευής , Πλατάνι Ρίου , 265 04 , Πάτρα ▪ Διδασκαλία Α ρχαίας Ελληνικής και Νεοελληνικής Γραμματείας , Ιστορίας Γυμνασίου - Λυκείου Επιχείρηση ή κλάδος Ιδιωτικό Σχολείο Β ’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Σεπτέμβριος 2008 - Ιο ύλ ιος 20 09 Καθηγήτρ ια Φιλόλογος (ΠΕ 02) Φροντιστήριο «ΘΑΛΗΣ», Μαραγκού 3, Γλυφάδα, 16675, Α θήνα ▪ Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών, Έκθεσης - Έκφρασης Γ ́ Λυκείου , Λατινικών Β ́,Γ ́ Λυκείου Επιχείρηση ή κλάδος Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Βιογραφικό Σημείωμα Χατζόγλου Μαρία © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002 - 2013 | http :// europass . cedefop . europa . eu Σελίδα 2 / 4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Σεπτέμβριος 2007 - Φεβρουάρι ος 2008 Αναπληρώτρια Κ αθηγήτρια Φιλόλογος (ΠΕ 02) Α ́ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ της ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Αρσάκη 1 (Πλ. Μιχαλακοπούλου), Π. Ψυχικό, 154 52, Αθήνα ▪ Διδασκαλία Αρχαίας Ελληνικής και Νεο ελληνικής Γραμματείας, Ιστορίας Γυμνασίου Επιχείρηση ή κλάδος Ιδιωτικό Σχολείο Β ’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Σεπτέμβριος 20 05 - Ιού λ ιος 20 07 Καθηγήτρια Φιλόλογος (ΠΕ 02) Φροντιστήριο « ΝΕΟ » , Θουκυδίδου 38 & Μεταμορφώσεως Σωτήρος 10, Άλιμος, 1 74 55 , Α θήνα ▪ Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικ ών , Έκθεσ η ς - Έκφραση ς Α ́,Β ́, Γ ́ Λυκείου ▪ Προετοιμασία Αποφοίτων Επιχείρηση ή κλάδος Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Σεπτέμβριος 200 5 - Ιούλι ος 200 7 Καθηγήτρια Φιλόλογος (ΠΕ 02) Φροντιστήριο « ΘΕΜΕΛΙΟ - ΘΕΤΙΚΟ » , Πλατεία Νυμφών 1, Γλυφάδα, 16674, Α θήνα ▪ Διδασ καλία Αρχαίων Ελληνικ ών , Έκθεση ς - Έκφραση ς Α ́,Β ́ Λυκείου Επιχείρηση ή κλάδος Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Σεπτέμβριος 200 5 - Οκτώβρι ος 200 5 Δασκάλα Μελέτης Ιορδανάκειον Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια, Τίρυνθος 1 και Ακροκορίνθου 24 , Άνω Γλυφάδα, 16561 , Αθήνα ▪ Μελέτη Απογευματινής Ζώνης Β ́ Δημοτικού Επιχείρηση ή κλάδος Ιδιωτικό Σχολείο Α ’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Σεπτέμβριος 2005 - Οκτώβριος 2005 Υπεύθυνη εξυπηρέτησης πελατών Υποκατάστημα Αθλητικών Ειδών FILA του Οργανισμού ΒΕΤΟ Α.Β.Ε.Ε. , 25ης Μαρτίου 12, Ταύρος, 177 78 , Αθήνα Επιχείρηση ή κλάδος Αντι προσωπεία Ένδυσης Σεπτέμβριος 2011 - Ιούνιος 2014 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» Σχολή Τεχνολογιών, Πληροφορικής κι Επικοινωνιών, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων , Πανεπιστήμιο Πειραιώς ▪ Βαθμός Πτυχίου: 8,63 (‘Άριστα’) Νοέμβριος 2007 - Απρίλιος 2008 Πρόγραμμα BTEC Professional Certificate «Ε ιδικές Μ αθησιακές Δ υσκολίες - Δ υσλεξία » Πιστοποιημένο Ε κπαιδευτικό Πρόγραμμα THACE (The Hellenic Association of Continuing Education) Σεπ τέμβριος 2000 - Σεπ τέμβριος 2004 Πτυχίο Ιστορίας - Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Ιστορίας Φιλοσοφική Σχολή , Εθνικ ό και Καποδιστριακ ό Πανεπιστή μ ι ο Αθηνών ▪ Βαθμός Πτυχίου: 7,33 (‘Λίαν Καλώς’) Βιογραφικό Σημείωμα Χατζόγλου Μαρία © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002 - 2013 | http :// europass . cedefop . europa . eu Σελίδα 3 / 4 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Επίπεδα: Α1/2: Βασικός χρήστης - Β1/2: Ανεξάρτητος χρήστης - C1/2: Έμπειρος χρήστης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες Σεπτ έμβριος 1996 - Ιούν ιος 2008 Πτυχίο Κλασσικής Κ ιθάρας Εθνικ ό Ωδείο Μανώλη Καλομοίρη ▪ Βαθμός Πτυχίου: 9,5 (‘Άριστα’) ▪ Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα: ▫ Αρμονία: ‘Άριστα’ ▫ Σολφέζ: ‘Άριστα’ ▫ Ιστορία Μουσικής: ‘Άριστα’ ▫ Μορφολογία: ‘Άριστα’ ▫ Μουσική Δωματίου: ‘Άριστα’ ▫ Διδασκαλία: ‘Άριστα’ 19 και 20 Μαρτίου 2005 Παρακολούθηση του Μ aster Class κιθάρας του David Russell Ωδείο Φίλιππος Νάκας 1996 - 2008 Συμμετοχή σε συναυλίες ως σόλο και σε σύνο λα Εθνικ ό Ωδείο Μανώλη Καλομοίρη , Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία Ιούνιος 2000 Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου 4 ο Ενιαίο Λυκείου Αλίμου ▪ Βαθ μός Απολυτηρίου: 17,5 (‘Λίαν Καλώς’) Μητρική γλώσσα Ελληνικά Λοιπές γλώσσες ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΡΑΦΗ Προφορική Γραπτή (ανάγνωση) Επικοινωνία Προφορική έκφραση Αγγλικά Β2 Β2 Β2 Β2 Β2 F irst Certificate in English, University of Cambridge Γαλλικά Α1 Α1 Α1 Α1 Α1 Βασικό επίπεδο Επικοινωνιακές δεξιότητες ▪ Ε πι κοινωνιακές δεξιότητες που καλλιεργ ήθηκαν μέσα από την ακαδημαϊκή μου δραστηριότητα στο πλαίσιο της μεταπτυχια κής μου έρευνας ( π.χ. υποστήριξη των συμμετεχόντων στην έρευνα φοιτητών ), της φοίτησης μου στο μεταπτυχιακ ό πρόγραμμα σπουδών (π.χ. εκπόνηση ομαδικών εργασι ών και συνεργατικότητα για την επίτευξη κοινών στόχων ) και κατά την εκτέλεση των επαγγελματικ ών μου καθηκόντων στο πλαίσιο αλληλεπ ίδρασή ς μου με σ υνδιδάσκοντες και μαθητές. Οργανωτικές / διαχειριστικές δεξιότητες ▪ Σχεδιαστή ς, Διαχειριστής της προσωπικής /ακαδημαϊκής Ιστοσελίδας, καθώς και Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Σ χεδιασμού του e - course εντός αυτής. ▪ Μεθοδι κότητα, ορθή διαχείριση χρόνου και ιεράρχηση αναγκών κατά την εκτέλεση ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Επαγγελματικές δεξιότητες ▪ Άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρι α Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (03 - 11 - 2005). Δεξιότητες πληροφορικής ▪ Άριστη γ νώση λογισμικών Microsoft Office™ (Excel™, Word™, PowerPoint™) ▪ Άριστη γνώση ψηφιακ ών εκ παιδευτικών περιβαλλόντων / εργαλείων : LAMS , Moodle , Sloodle , CADMOS , Second Life , VoiceThread , Vyew Whiteboard , Voki , TitanPad , Animoto , Glogster , Dipity , GoAnimate , Ca mtasia , Prezi κ.α. ▪ Βασική γνώση Γλωσσών Προγραμματισμού: HTML, CSS και XML, RDF και CMS : Joomla ▪ Βασικ ή γνώσ η γραφιστικ ών εφαρμογών (Adobe PhotoShop™ ) Βιογραφικό Σημείωμα Χατζόγλου Μαρία © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002 - 2013 | http :// europass . cedefop . europa . eu Σελίδα 4 / 4 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Π ΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Λοιπές δεξιότητες ▪ Αγιογραφία, Ζωγραφική. Δίπλωμα οδήγησης Β ' Κατηγορίας Δημοσιεύσεις Σεμινάρια  Αποδοχή άρθρου “e - Classics Tutoring based on Self - Directed Learning” από το “8th Internation al Conference on e - Learning 2014” , Multi Conference on Computer Science and Information Systems (MCCSIS), Lisbon, Port ugal , 15 - 18 Ιουλίου 2014 .  Στο πεδίο του e - learning Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: «Εξ Αποστάσεως Παράδοση Μαθημάτων Κλασικών Γλωσσών μέσω Αυτο - Κατευθυνόμενης Μάθησης» (Ανάπτυξη Διαδικτυακού Περιβάλλοντος e - Tutoring Κλασικών Γλωσσών στην Αγγλική με τη μέ θοδο της Αυτο - Κατευθυνόμενης Μάθησης) με βαθμό 10 (‘Άριστα’):  Συγγραφή Μελέτης (Ηλεκτρονική Δημοσίευση): http :// digilib . lib . unipi . gr / dspace / bitstream / unipi /5997/1/ Cha tzoglou . pdf και  Δημιουργία Ιστοσελίδας: http :// www . eclassicstutoring . gr / , Ιούνιος 2014.  Στον κλάδο της Ιστορίας Πτυχιακή Εργασία: «Η Γαλλική Επανάσταση και τα Πρώτα Ελληνικά Συντάγματα του Αγώνα» με β αθμό 10 (‘Άριστα’), Ιούνιος 2004.  Στον κλάδο των Αρχαίων Ελληνικών Εργασία: «Λεξιλογική Ανάλυση Ομηρικής Διαλέκτου», Δεκέμβριος 2000.  10 - 12 Μαΐου 2013: Εθελοντική συμμετοχή στο 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασ ία». Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς.  11 - 12 Ιουλίου 2012 : Επιστημονική Διημερίδα : «Strengthening Research Collaboration between Greece and Taiwan on T echnology - Enhanced Learning». Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστη μίου Πειραιώς και Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ.  23 - 24 Ιανουαρίου 2009 : Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο: «Η Ιστορία και η Διδακτική της στη Δευτεροβάθμια Εκπ αίδευση». Εστία Νέας Σμύρνης.  15 Οκτωβρίου 2007 : Ημερίδα με θέμα: «Το Μάθημα της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τα Διδακτικά Βιβλία». Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων.  23 - 25 Νοεμβρίου 2006 : Τριήμερο Συνέδριο: «Προγράμματα Σπουδών των Φιλολογικών Μα θημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Νέα Διδακτικά Βιβλία». Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων 33ο Συνέδριο.  8 - 9 Απριλίου 2006 : Διημερίδα με θέμα: «Σχολικός Εγγραμματισμός». Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Φεβρουάριος 2004 - Ιούνιος 2004 : Σεμινάριο Ιστορίας: «Ιστορία Γαλλικού Πολιτισμού» διάρκειας 64 ωρών. Εθνικ ό και Καποδιστριακ ό Πανεπιστ ή μ ι ο Αθηνών.  Φεβρουάριος 2004 - Ιούνιος 2004 : Στον τομέα των Παιδαγωγικών Διδακτική Άσκηση στο Πειραματικό Γυμνά σιο Αγ. Αναργύρων. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ▪ Συστάσεις διατίθενται, εφόσον ζητηθούν

Αντωνία Πατρινού

  • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Επώνυμο: Πατρινού Όνομα: Αντωνία Ημερομηνία γέννησης: 25-8-1972 Τόπος γέννησης: Ζάκυνθος Διεύθυνση κατοικίας: Νικηταρά 4, Γαλάτσι, 11146 Τηλέφωνα: 210 29 33 044 693 20 12 571 e-mail: antpatrinou72@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ: 2013: Πιστοποιήσεις από την ICT σε θέματα δημοσιογραφίας επιμέλειας ύλης και χρήσης νέων τεχνολογιών 2005: Πιστοποιητικό ECDL στους Η/Υ 2001: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων τμήματος κλασικής φιλολογίας 1990: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: 15/10/14-30/01/2015: Ε-learning Επιμορφωτικό πρόγραμμα Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας «Διαδρομές Β: Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας για αλλόγλωσσους εντός Ελλάδας» 2013: Η Μέθοδος Project στις σύγχρονες αρχές της Διδακτικής της Ιστορίας, Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης. 2013: Η Μέθοδος Project στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης 2013: Μια πυξίδα για τη διαμόρφωση της ομάδας και την ανάπτυξη σχέσεων, Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης 2013: Σωματικό Θέατρο για παιδιά, Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης 2013: Σεμινάριο Δημοσιογραφίας, επιμέλειας ύλης και χρήσης νέων τεχνολογιών της, διάρκειας 300 ωρών της Ένωσης Συντακτών 2012 : Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής 2009: Παιδαγωγική επιμόρφωση σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών 2001: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης: «Υπάλληλοι Γραφείου σε Θέματα Διοικητικής Υποστήριξης». Σεμινάριο πληροφορικής στο Κ.Ε.Κ του Δήμου Καλλιθέας ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 2012- έως σήμερα Συντονίστρια εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής 2008- έως σήμερα Εθελοντική διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων στο Μορφωτικό Κέντρο του Δήμου Γαλατσίου 2014 Διδασκαλία ελληνικών σε μετανάστες, υλοποιώντας το πρόγραμμα «Οδυσσέας» του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας 2001- σήμερα Διδασκαλία Έκθεσης- Αρχαίων Ελληνικών Λυκείου σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης 2007-2009: Συμμετοχή στην Ενισχυτική Διδασκαλία σε Δημόσια Λύκεια ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά: Επιπέδου Lower ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ: Λογισμικό: Office 2007 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Επώνυμο: Πατρινού Όνομα: Αντωνία Ημερομηνία γέννησης: 25-8-1972 Τόπος γέννησης: Ζάκυνθος Διεύθυνση κατοικίας: Νικηταρά 4, Γαλάτσι, 11146 Τηλέφωνα: 210 29 33 044 693 20 12 571 e-mail: antpatrinou@yahoo.gr ΣΠΟΥΔΕΣ: 2013: Πιστοποιήσεις από την ICT σε θέματα δημοσιογραφίας επιμέλειας ύλης και χρήσης νέων τεχνολογιών 2005: Πιστοποιητικό ECDL στους Η/Υ 2001: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων τμήματος κλασικής φιλολογίας 1990: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: 15/10/14-30/01/2015: Ε-learning Επιμορφωτικό πρόγραμμα Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας «Διαδρομές Β: Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας για αλλόγλωσσους εντός Ελλάδας» 2013: Η Μέθοδος Project στις σύγχρονες αρχές της Διδακτικής της Ιστορίας, Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης. 2013: Η Μέθοδος Project στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης 2013: Μια πυξίδα για τη διαμόρφωση της ομάδας και την ανάπτυξη σχέσεων, Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης 2013: Σωματικό Θέατρο για παιδιά, Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης 2013: Σεμινάριο Δημοσιογραφίας, επιμέλειας ύλης και χρήσης νέων τεχνολογιών της, διάρκειας 300 ωρών της Ένωσης Συντακτών 2012 : Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής 2009: Παιδαγωγική επιμόρφωση σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών 2001: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης: «Υπάλληλοι Γραφείου σε Θέματα Διοικητικής Υποστήριξης». Σεμινάριο πληροφορικής στο Κ.Ε.Κ του Δήμου Καλλιθέας ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 2012- έως σήμερα Συντονίστρια εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής 2008- έως σήμερα Εθελοντική διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων στο Μορφωτικό Κέντρο του Δήμου Γαλατσίου 2014 Διδασκαλία ελληνικών σε μετανάστες, υλοποιώντας το πρόγραμμα «Οδυσσέας» του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας 2001- σήμερα Διδασκαλία Έκθεσης- Αρχαίων Ελληνικών Λυκείου σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης 2007-2009: Συμμετοχή στην Ενισχυτική Διδασκαλία σε Δημόσια Λύκεια ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά: Επιπέδου Lower ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ: Λογισμικό: Office 2007

Μαρία Στρογγυλάκου

  • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Μαρία Επώνυμο: Στρογγυλάκου Ημ/νία γέννησης: 15/08/1990 Τόπος γέννησης: Αθήνα Διεύθυνση: Επικούρου 6, Γέρακας Τηλέφωνο: 6983476914 e-mail: mariastr29@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2008-2015 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών –Απόφοιτη του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Ιστορίας. 2005-2008 1ο Ενιαίο Λύκειο Γέρακα. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009-2015 Παράδοση ιδιαίτερων φιλολογικών μαθημάτων. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Γραμματειακή υποστήριξη και εξωτερικές δουλειές σε δικηγορικό γραφείο. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Πρακτική άσκηση σε σχολεία της Αττικής στο πλαίσιο του μαθήματος ΄΄Διδακτική της Ιστορίας΄΄ ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πρακτική Άσκηση στο Γενικό Επιτελείο Στρατού-Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Πεντάμηνη Πρακτική Άσκηση σε δικηγορικό γραφείο στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας», με ειδίκευση στη Διοικητική Υποστήριξη-Εξυπηρέτηση Πελατών. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 «LEXIGRAM», Με τη συνεργασία του Οργανισμού για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέματα: 1. Το μάθημα των Αρχαίων με το λογισμικό Αρχαιογνωσία. 2.Νέα Ελληνική: Αυτή η άγνωστη. 3. Προσομοίωση εξετάσεων Γυμνασίου-Λυκείου 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Burlington Books « Η συμβολή των ορίων στη διαδικασία της μάθησης στον χώρο της τάξης» Διάρκεια σεμιναρίου : 4 ώρες 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Συνθετική Αυτογνωσία. 2ωρη Διάλεξη-Συζήτηση με τίτλο «Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσλεξία;» 2012 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. « Αρχαία Ιστορία, Πηγές για την ιστορία του 4ου π.χ αιώνα» Διάρκεια Σεμιναρίου Ιανουάριος- Μάϊος 2012 2011 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. «Εισαγωγή στην κριτική ανάγνωση και βιβλιοκριτική. Θέματα ιστοριογραφίας και νέου ελληνισμού.» Διάρκεια Σεμιναρίου Σεπτέμβριος- Ιανουάριος 2011 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Εκπαιδευτικό forum φεστιβάλ Φοίτηση « Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη. Μαθησιακές δυσκολίες (βιωματική προσέγγιση) » στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Forum Festival Φοίτηση που διεξήχθη στην Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων. Διάρκεια Σεμιναρίου: 3 ώρες. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά ( καλή γνώση της γλώσσας) ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Y ECDL (word, excel, internet)

Πώς χρησιμοποιούμε το TeamViewer

Top